Ambassadors

Shashank Gaurav
Indian Institute of Technology, Kharagpur
Prashant Gupta
Jodhpur Institute of Engineering and Technology
Swapnil Bansal
National Institute of Technology, Warangal